Các hoạt động tư vấn

STT NỘI DUNG TƯ VẤN MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ

1.

Tư vấn, hướng dẫn xây dựng tổ
chức hoạt động cho 1 hệ thống Kiểm soát Chất lượng Sản phẩm tại Nhà máy.
Đổi mới hoặc Thiết lập mới 1 tổ chức Quản lý và Đảm bảo Chất lượng Sản phẩm (QA/QC) cho nhà máy sản xuất. Đáp ứng đúng tiêu chuẩn yêu cầu chế tạo sản phẩm hoặc từ khách hàng Nhà máy
sản xuất
Từ 1 ~ 3 tháng Đăng ký

2.

Tư vấn, hướng dẫn tổ chức thiết lập các quy trình vận hành cho các hoạt động của Nhà máy/Công ty. Nâng cấp bổ sung hoặc Thiết lập mới toàn bộ các quy trình tác nghiệp cho hoạt động giữa các đơn vị trong nhà máy/Công ty. Kiểm soát áp dụng vào thực tế. Đưa các hoạt động vào ổn định theo 1 hướng. Nhà máy/
công ty
Từ 2 ~ 3 tháng Đăng ký

3.

Tư vấn đổi mới Cơ cấu Tổ chức
Điều hành của Nhà máy/Công ty
Cải tiến nâng cấp Cơ cấu Tổ chức để đáp ứng được các yêu cầu Quản lý Vận hành mới, trên cơ sở vẫn đảm bảo tính kế thừa. Nhà máy/
công ty
Từ 3 ~ 6 tháng Đăng ký

4.

Tư vấn xây dựng và tổ chức mới
hoàn toàn về Cơ cấu Tổ chức của Hệ thống Điều hành cho một hoặc nhiều Nhà máy/Công ty
Thiết lập Cơ cấu Tổ chức cho Hệ thống Điều hành theo đúng quy mô Doanh nghiệp và ngành nghề. Phối hợp cùng tuyển dụng/đánh giá nhân sự, sắp xếp, đào tạo giám sát để hệ thống vận hành ổn định. Nhà máy/
công ty
Từ 6 ~ 12 tháng Đăng ký