CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA S.I.T

Hoạt động đào tạo về Teamwork và ý chí, kỉ luật.

Hoạt động hiện trường đánh giá và cải tiến giảm tổn thất.

Hoạt động đào tạo về lập, quản lý và đánh giá kiểm soát Kế hoạch Sản xuất.

Hoạt động đào tạo về 5S và chương trình Cleaning dạy tại doanh nghiệp.

Hoạt động đào tạo cải tiến Tổn thất trong sản xuất tại nhà máy (Production Loss Improvement – PLI)

Hoạt động đào tạo về Cải tiến thông minh (Smart Innovation)